Tjenester

Tjenestene
Vi har høy kompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder.

Miljøsanering
Avfall fra ulike bygg og anlegg består ofte av store mengder
miljøfarlige stoffer - blant annet asbest, PCB, PAH, CCA, KFK,
HKFK, ftalater, klorparafiner og bromerte flammehemmere. Vi
har både kompetansen, metodene og utstyret for å møte de
strenge forskriftene for kartlegging, sanering og sluttbehandling
av slike stoffer.

Riving
Vi har spesialisert oss på riving av ulike bygg og anlegg. Først
frakobles tekniske installasjoner som strøm, vann, avløp og tele/
data. Deretter saneres miljøfarlige stoffer før bygget strippes for
kabler, rør, vinduer, dører, gulvbelegg og lignende. Etter dette blir selve konstruksjonen revet maskinelt og alt avfall kildesortert. Dette dokumenteres i et kvalitetssikringssystem.

Flising
Vi har både grove og fine fliskverner og kan levere flis i flere
fraksjoner. Vi kan ta hånd om trevirke, hageavfall og rivingsavfall. Koblet sammen separerer kvernene ut både metalliske og ikkemetalliske metaller.

Betongknusing
Til å knuse stein og betong har vi tre betongknusere. Vårt mobile
knuseverk knuser betong, stein og asfalt i fraksjoner 0-120, samt
alle mellomfraksjoner innenfor dette.

Mottaksanlegg
Anlegg for mottak, behandling og mellomlagring av avfall.

Utleie minibuss
Vi har en 17 seters minibuss med karaokeanlegg som vi leier ut. Kontakt oss for forespørsel.

 

  • x